Hetkel lehel:
4 külalist
tempt » ARHITEKTUUR - architecture » Tootemi arhitektuurikonkurss

Tootemi arhitektuurikonkurss

Tootemi arhitektuurikonkurss

Urmet @ 12.08.2007 13:16 | Registreerunud: 17.04.2003

Pakkumise kutse dokumendid

Hange nr. 001

Ostja: TEMPT

Võistluse laad ja eesmärk

82.1 Võistlus on eskiisprojekti võistlus.

24.3 Võistluse eesmärk on saada Luidja külla (olemasoleva langenud kase asemele) sobivalt lahendatud skulptuuri kavand ja leida objekti projekteerimise peatöövõtja ehk peaprojekteerija. Samuti ei teeks paha ka rühma lisada professionaalse katlakütja arvamus olukorrast riigis ning mingisugune mõttelend ka kavandi teemal. Kavand peab moodustama ühtse tervikliku lahenduse ümbritseva keskkonnaga.

1452.78 Võistluse tulemusena leitakse arhitektuurne eskiisprojekt (edaspidi – kavand), vastavalt Eesti standardis EVS 811:2002 toodud eskiisprojekti mahule, mis on edaspidise projekteerimise ja projekteerimiseks vajalike otsuste tegemise aluseks.

Võistluse vorm

Võistlus viiakse läbi avatud pakkumismenetlusena, on anonüümne ja üheetapiline. Võistlus viiakse läbi lähtudes riigihangete seaduse (RT I 2000, 84, 534; 2001, 34, 189; 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591; 2004; 56, 402; 2005, 18, 105) ideekonkurssi reguleerivatest sätetest (§ 59).
Palume nendesse suhtuda mõistvalt ning paindlikult.

Osavõtu õigus

4444.45 Võistlusest võib osa võtta eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik isik ja füüsiline isik, registreeritud lemmikloom ning avalik-era-pärisinimene.


739.65 Võistlusest osavõtja peab olema kantud Majandustegevuse Registrisse (MTR) arhitektuurse projekteerimise valdkonnas, kuuluma klubi TEMPT nimekirja ja omama vähemalt kolme sünnimärki.

454.3 Tööde koostamisel võivad osaleda ka muud isikud, kuid osavõtvat kollektiivi peab juhtima juhioskustega isik.

Osavõtu keeld

Võistlusest ei tohi osa võtta komisjoni esimees, liikmed, eksperdid ja isikud, kes on võistluse korraldamise tõttu eelistatud olukorras ja võiksid mõjutada komisjonide otsuseid ning samuti kõigi nimetatud isikute lähikondsed (abikaasad, elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad, õe või venna otsejoones alanejad sugulased, abikaasa otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa õed ja vennad ning nende otsejoones alanejad sugulased) ning omandiga seotud äripartnerid aga ka riigi kodanikud või isikud kes on kohtunud elava TEMPT´i liikmega. Kui TEMPT´i juhtkond leiab teisiti siis tehakse erandeid. Eranditeks on õigus kõigil.

Võistlustest osavõtjate kvalifitseerimise tingimused

56.1 Võistlusest osavõtja esitab võistlusel osalemiseks järgmised dokumendid:

967.1.1 Osavõtja kinnitus, et ta on oma arvamuse järgi mentaalse tervise juures ja saab aru enamusest oma tegevustest.

688.7.2 Kirjalik kinnitus (lisa 2) selle kohta, et osavõtja või osavõtja tegutsemisinstrumendi (nt. arhitektuuribüroo, vms) suhtes ei ole avaldatud seisundit.

999.1.9 Osavõtja kirjalik kinnitus (lisa 9c) selle kohta, et kohustub võistluse võitmise korral teostama edaspidise projekteerimise vastavalt tema poolt esitatud kavandile, mitte ületades kavandis planeeritud eelarvet (lisa 7f).

16.1.6 Osavõtja esitab kinnituse (lisa 57g) riiklike maksude tasumise kohta või nende tasumata jätmise kohta. Kuuldes riigimaksudest siit tingimusest esimest korda võib jätta lisa 57g täitmata.

Võistluse preemiad ja ostud ning nende väljamaksmine

89.5 Preemiateks on kokku ette nähtud 200.- krooni.

I preemia: kast õlut või kaks pudelit veini ning võimalus veeta nädalavahetus Hiiumaal Luidjal;

II preemia 0.- krooni;

III preemia 0.- krooni

7.2 Kui võistlustingimustele vastavate kavandite arv osutub võrdseks või väiksemaks kui preemiate arv, on komisjonil lubatud jätta osaliselt preemiaid välja andmata või preemiasummasid ümber jagada. Esimese preemia suurust ei ole õigus vähendada, kuid piisavalt kvaliteetse kavandi puudumisel on komisjonil õigus esimest preemiat mitte välja anda.


557.8 Preemiad makstakse välja ühe kuu jooksul pärast võistluse tulemuste avalikustamist korraldaja poolt. Preemiad maksustatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Preemiatelt makstavad maksud tasub preemia saaja soovi korral.

7.4 Komisjonil on õigus avaldada heatasemelistele preemiata jäänud kavanditele (äramärgitud kavandid) tunnustust nende kavandite autorite avaldamisega viimaste nõusolekul.

Võistluse keel

Kavandid tuleb esitada eesti keeles.

Vastutus

99.4 Võistluse korraldaja vastutab esitatud kavandite kahjustuste või nende kadumamineku eest ajal, kui need on tema valduses.

88.5 Korraldaja vastutus piirdub ühe kavandi kadumise puhul summas suurusega 10.- (kümme) krooni ning kavandi kahjustumise puhul kavandi parandamise kulude hüvitamisega, kuid mitte suuremas summas kui 10 ( kümme) krooni.

Võistluse komisjon, selle töö ja kavandite hindamine

10.1 Saabunud kavandid avatakse komisjoni esimesel istungil. Avamisel koostatakse kavandite
avamise protokoll, milles fikseeritakse kavandite koguarv, iga kavandi kohta saabumise
järjekorranumbrile vastav märgusõna ning märgusõnale vastav kavandi koosseis. Avamise
protokoll avalikustatakse TEMPT´i veebilehel.

16.2 Komisjon otsustab, milline kavand pääseb hindamisele. Kavandit ei hinnata kui:
1) kavand ei ole esitatud tähtajaks,
2) on rikutud anonüümsusnõuet,
c) kavand ei vasta võistlustingimustele,
d) komisjon peab esitatud kavandit arhitekti kutsenõuete tasemele mittevastavaks.

111.3 Anonüümsusnõude tagamiseks kontrollitakse võistlusel osalejate kvalifikatsiooni pärast
anonüümselt esitatud kavandite lõplikku hindamist.

56.4 Komisjon hindab kavandeid järgmiste kriteeriumite alusel:
1.arhitektuurne lahendus – 60 väärtuspunkti ( lähtutakse kavandi vastavusest võistluse eesmärgile ja nõuetele, funktsionaalsusest, hoone sobivusest ümbritsevasse keskkonda, kasutuse ja hoolduse ökonoomsusest)
2.kavandi projekteerimise maksumus – 40 väärtuspunkti (kõige madalam maksumus saab 40 väärtuspunkti, teistele maksumustele antakse väärtuspunkte vähem lähtuvalt maksumuse suurusest). Maksumust sisaldavad ümbrikud avatakse pärast arhitektuursele lahendusele väärtuspunktide andmist.
3.Võidab kavand, milline saab kokku rohkem väärtuspunkte.

11.5 Iga komisjoni koosolek fikseeritakse eraldi tööprotokolliga, mis ei kuulu avalikustamisele,
kui seadusandlusest ei tulene teisiti.

12.6 Komisjoni töö loetakse lõpetatuks pärast võitja kavandi väljaselgitamist ja selle otsuse
fikseerimist märgusõnaliselt lõpp-protokollis. Lõpp-protokoll avalikustatakse. Võistluse
küsimused ja vastused säilitatakse lõpp-protokolli lisana.

9.2 Võistluse läbiviimiseks, kavandite hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks
on moodustatud komisjon järgmises koosseisus.


10.7.1 Komisjoni liikmed:

Luidja kaupluse müüja
Sauna-Ants
Viina-Tiiu
Paffi
Mina ja Kunn


Arhitektuurilised lähtetingimused

11.1 Kavand peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele normidele, seadustele ja muudele õigusaktidele.

11.2 Kavandatav hoone peab lähtuma käesoleva pakkumise kutse dokumentide lisas nr.1 toodud ERINÕUETEST.

Võistluse lähteandmed

12.1 Pakkumise kutse dokumendid

12.2 Krundi topo-geodeetiline mõõdistus puudub.

12.3 Asendiskeemi tegemiseks soovitame Luidja küla Lepiku talu otsida üles maaameti kodulehelt.

12.4 Ruumiprogramm (vt.lisa 1a ).

Võistlustingimuste koostamise alus

13.1 Võistlustingimused ja lähtematerjalid on koostatud.

13.2 Võistluse läbiviimisel jälgitakse käesolevaid võistlustingimusi.

Võistlustingimuste väljastamine

14.2 Võistluse üldtingimusi saab lugeda siit samast kust hetkel loed seega oled õiges kohas.

Küsimuste esitamine ja vastamine

18.1 Osavõtjatel on õigus esitada ainult põhjendatud ja asjassepuutuvaid kirjalikke küsimusi kuni lõpuni, arvestades teistega.

Küsimusi on kõige parem esitada siin.

18.2 Kõigile küsimustele vastatakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul ja vastus on nägemiseks kõigile pakkujatele, kes on PKD-d välja võtnud või selle läbi lugenud.

18.3 Anonüümsuse säilitamise huvides ei sisalda küsimustele saadetud vastused küsimuse esitaja nime vaid mingit totrat hüüdnime. Et mitte mõne liigse küsija nimest ära tüdineda, palume igal korral alla kirjutada uus humoorikas nimi. Nimede puudumise korral palume küsida nimesid msn-i kasutavalt tütarlapselt.

Nõuded kavandile

19.1 Kavand peab andma nii mahulise kui asendiplaanilise lahenduse etteantud ruumiprogrammi realiseerimiseks.

19.2 Kavand esitatakse järgnevas mahus:

16.2.1 krundi hoonestamise ja heakorra plaan sh parkimiskohad autodele ja jalgratastele 1:500 pole vajalikud;

16.2.2 korruste plaane 1:100 samuti ei tule;

1.2.5perspektiivvaated oleks soovitatavad;

16.3 Seletuskiri lisatakse eraldi kinnises ümbrikus, märkega “Seletuskiri”, kus on antud:

16.3.1 arhitektuurse lahenduse idee lühikirjeldus;

16.3.2 funktsionaalse ja tehnoloogilise idee lühikirjeldus;

16.3.3 põhiliste konstruktsioonide ja ehitusmaterjalide lühikirjeldus;

16.3.4 põhilised tehnilised näitajad (kubatuur, suletud netopind, suletud brutopind, ehitusalune pind).

Esitatava kavandi vorm

1.1.7.1 Joonised peavad olema esitatud paberkandjal A 2 või A 3 mõõdus. Joonised võivad olla teostatud nii arvutiga kui käsitsi. Jooniste ja maketi kvaliteet peab olema esinduslik, trükikõlbulik ja võimaldama ostjal demonstreerida kavandeid avalikul väljapanekul või siis kogu asi võib olla ka esitatud pleenumisse digitaalselt ning seeläbi vabas vormis.

Kavandi esitamine

18.1 Kavand esitada 19.augustiks 2007. a hiljemalt kell 11:00.
Anonüümsuse tagamine

19.1 Võistlus on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised ja seletuskiri peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).

19.2 Posti teel saadetavate kavandite puhul tuleb kavandite vastuvõtjal tagada saatja anonüümsus.

19.3 Kavandite vastuvõtja ei tohi olla komisjoni esimees ega liige.

20. Võistluse lõpetamine ja tulemuste avalikustamine

20.1 Hiljemalt 20.augustil 2007. a. teatab komisjon võitnud kavandite märgusõnad TEMPT´i pleenumis.

Urmet @ 12.08.2007 13:18 | Registreerunud: 17.04.2003

Esimene võistlustöö - RSK

Urmet @ 12.08.2007 13:55 | Registreerunud: 17.04.2003

Anonüümseks autoriks Mustlane.

Postitusele lisatud failid:
luidja tootem.pdf

Teine võistlustöö - IGVN

Urmet @ 12.08.2007 15:13 | Registreerunud: 17.04.2003


Autor: Mustlane

Postitusele lisatud failid:
luidja tootem igvn.pdf

märgusõna: rahvaste sõprus

Promm @ 13.08.2007 10:52 | Registreerunud: 01.04.2003

seletuskiri: arhidektuurilise idee aluseks on igavikulised alus- ja põhiväärtused mida kannavad endas kärpseseen ja družba saag ja ümarlaud ja ehitada on seda ka üsna lihtne ju. Võiks ju teha küll siukse. Materjaliks võiks kuuri tagant otsida midagi ja poest peaks siis punast ja valget värvi ostma.
maksumus: 348.90

Viktor Tsoi monument

Taavi @ 13.08.2007 15:17 | Registreerunud: 01.04.2003

Kuigi se siia teemaase üldse ei lähe ja mitte kuidagi seotud ei ole ja ma üldse ei tea miksma selle siia panin ja erapooletu kõrgeaulise komisjoni liikmena peaks ma ka moka maas hoidma ... aga üldse mitte sellest ei tahtnud ma rääkida.

Pronkssõduri sokk jättis meie Pleenumi õnneks täiesti puutumata - ei mingit "tati pritsimist", idanaabri kirumist, sinimägede meenutamist, gaasijuhtme vedamist, Þiguli tagasilla vahetust ...

A mingi lahe "normaalsele" venelasele pühendatud monument võiks Tallinna kesklinnas ikkagi olla.

http://stereokirjad.wordpress.com/tag/artistid/kino/

Keegi Teet Merisalu arvas näiteks nõnda:

Omalt poolt, olles omajagu vene kultuuriga kursis, soovitaksin kaaluda võimalust algatada nt Puúkini ja Viktor Tsoi kaksikmonumendi rajamine Vene kultuurikeskuse juurde Kanuti aeda. Mõlemad vene kultuuri suurkujud, kellest peavad lugu ka eestlased. Selline kaksikmonument ühendaks omavahel ka vanemaid konservatiivsemaid ja nooremaid energilisemaid põlvkondi. Teatavasti rajati Tartus mõned aastad tagasi Oskar Wilde ja Eduard Vilde kaksikmonument, mis on kujunenud üheks linna sümboliks. Isiklikult tean kümneid eestlasi, kes oleksid kohe nõus Tsoi mälestusmärgile õla alla panema.


Tsoi Wikis:
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Tsoi

Konkurss

prohvet @ 13.08.2007 16:21 | Registreerunud: 06.01.2004

Konkurssitöö anonüümne autor on Taara aga tegelikult Krissu.

Viies konkursitöö - FLUIDJUM

Urmet @ 14.08.2007 10:55 | Registreerunud: 17.04.2003


Seletuskiri:

Kinnitan et olen poole aruga ja enamasti omastarust saan aru mida teen.
Kinnitan et olen võlgu erinevatele pankadele, kuid söögiraha siiski on.
Samuti ei ole ma komisjoni liige, ega ka müüja komisjoni poes.

Anonüümne

Promm @ 14.08.2007 11:41 | Registreerunud: 01.04.2003

kuuse juured ei ole niimoodi

Kuues konkursitöö - Betoonking

Urmet @ 14.08.2007 11:58 | Registreerunud: 17.04.2003

Verbaalse vormistusega:

Kase tüvele mätsida ümber kipsist kest. Kui see on kuivanud, tuleb pooled lahti võtta, nii et tekib vorm.
Siis võtta kask maha ning samasse paika valada kipsvormidesse uus betoonist kask.
Mahavõetud tüvi tükeldada ning kuivatada. Igal aastal 18 augustil tuleb ühest tükist teha rituaalne leek, betoonkase jalamil. Kui tükid otsa saavad siis on ilmselt mõnda muud kaske vaja, aga rituaalid kestavad edasi.

Suvine betoneerimine
Ideaalseteks betoneerimise tingimusteks võib lugeda keskkonnatemperatuuri vahemikus +15 kuni 20•C ning kõrget õhuniiskuse protsenti ja tuulevaikset ilma. Kõige halvemaks kombinatsiooniks aga tuulist kõrge temperatuuriga päikesepaistelist ilma. Vee kiire aurumine paigaldatud betooni pinnalt suurendab plastilise kahanemise ja pragude tekkimise ohtu. Plastilise kahanemise oht suureneb koos temperatuuri ja tuulekiiruse tõusuga ning õhuniiskuse vähenemisega. Kuuma ilmaga betoneerimise probleeme on võimalik vähendada või vältida kasutades plastsemat segu, mille abil saab kiirendada betoonisegu paigaldamist. Segu plastsust on võimalik korrigeerida plastifikaatori lisamisega betoonisegule. Plastifikaatori kasutamine õigetes kogustes ei halvenda betooni omadusi.

usurpaat @ 14.08.2007 13:44 | Registreerunud: 12.09.2003

PÜHA PUU

MITU ÖÖDPÄEVA KUMMITAB MURTUD KASEPUU AJUDES, UNENÄGUDES, MITTE ET SEE NÜÜD MINGIT MENTAALSELT HÄIRITUD OLEKUT EI TEKITAKS, AGA SIISKI SÜGAVA JÄLJE VAIMSELE, EMOTSIONAALSELE TERVISELE.
Ja et ei oleks mingeid tervenemise märke, siis


TOOTEMI SUURIMAKS SISULISEKS TÄHENDUSEKS JA TEKKE EELDUSEKS ON SELLE PUUTUMATUS!!!

Ennemuiste olid olemas hiied koos püha puu ja ohvrikiviga, vanarahva pühad palveluse ja ohverdamise paigad. SEE PUU VÕIB OLLA NURGAKIVIKS PÜHA PAIGA LOOMISEL.

LINNARUUMI ANALÜÜS ÜTLEB, ET TEGEMIST ON TIHEASUSTUSALAGA, SEST KOHAPEAL VIIBIB ROHKEM KUI 1 INIMENE VAHEL, MIS TÄHENDAB ET JUBA 3 JA ENAM INIMOLENDI PUHUL PIISAVA MASSIGA HOONESTUSTIHEDUSES ANTUD SAAREL JA PIIRKONNAS KOOS LOODUSEGA - VÕSA, PUTIKATE, MUIDUSÖÖJATE, LOJUSTE, LENDOLENDITE, DRAAKONITE JA KAJAKATEGA - MOODUSTUB KOHT VAIMSEKS ERGASTUMISEKS ja metropolise tekkeks selle MIKROKOSMILISES tähenduses . Seega on tegemist eraldatud saareruumis PÜHA PAIGAGA.

Murtud puu - SÜGAVALT FILOSOOFILINE PROBLEEM, MILLE LAHENDAMISEKS ON LÕPMATULT HULK VÕIMALUSI.
PERIPATEETIKUD LAHENDASID probleeme jalutades misiganes ka nad ei mõelnud, SEEGA TULEB ASJALE ANDA JALUTAMISE RING.
KANT ütleks puhta ja praktilise mõistuse kriitikaga, et PÕLETADA.
FENOMOLOOG aga vaataks lihtsalt sellest puust üle, läbi ja/või umber.
PRAGMATIST ILMSELT VÕTAKS MAHA KÄNNU JA TEEKS TALVEL TARES TULD SOOJA SAAMISEKS.

PUU on ELUSOLEND NAGU INIMENE, teiste mõtete, teise olemuse ja maailmatunnetusega. JA MINGITEL TEADMATUTEL VÕI TEADAOLEVATEL PÕHJUSTEL ON KATKENUD ELUVÕIMSA KASE ELUTEE. NÄOTU LUGU.
PUU HAUD peaks olema puutumatu ja püha, inimese poolt olulise sekkumiseta. Sekkudes loodusesse tuleb seda austada. Puud võib konserveerida, võib jätta lõplikule hingusele minemisele. Kohatu oleks sekkuda puu hauda SELLELE OLULISE EDASISE KAHJU TEKITAMISES. AUSTUS JA VÄÄRIKUS LAHKUNUTE VASTU.
INIMLOOMAL ON KOMME SURNUID AUSTADA SELLE VÄÄRTUSTAMISE, MÄLESTAMISE JA VAHEL KA HAUDADE KAUNISTAMISEGA OLENEVALT KULTUURIRUUMIST KUS PARASJAGU ME KA EI VIIBIKS.


SEEGA EELDUSED ja PÕHJUSED ON OLEMAS VÄÄRTUSLIKU TOOTEMI JA SELLE ENERGEETILISE RUUMI TEKKEKS – PÜHA PUU


TOOTEMI arhitektuurne idée TAIARATAS ja PÜHA PUU kui energiasambas kosmose, maa ja inimese vahel, KOMPLEKSIS SISALDUB HINGE, taiaratast, eluringi, paiga energeetikat.
Mateeriast puitu, kivi, maad, mulda, õhku, vett, ei mingit keemiat, kui siis soodelt otse toodut rauamaaki. AGA KEEMIA ON KÕIKJAL MEIE ÜMBER. METSAST Loomaliha, verd ja mõdu, tarest puskarit ja merelt kala, mitte et idiotismi kalduv abstraktne jahindus ja kalastus poleks tulutoov tegevus. KOHALE ANNAVAD TÕELISELT POSITIIVSE ENERGIA ÜHILDUVUS KOSMOSEGA, INIMESED JA MÕNED ARHITEKTUURILISED ELEMENDID.

Oleks kohane austusega tipustada puu TAIARATTA RINGIGA NII HORISONTAALSELT KUI VERTIKAALSELT vitstest, puukoorest, laudadest vms. ja mõned vitsad ka maani ulatuvad.

KODA - puu umber siis vitstel ajutiselt hülge või loomanahad ideoloogiliselt, praktiliselt aga kuurist leitud present, Koda võib eraldi püha puu kõrval olla või siis eraldi lõkkeplats.

OHVRIKIVI - Tõsisematele mõtlejatele võib tuua ja uuristada sellesse väike lohuke.

ENERGIAPUNKTID e. TAIARATAS MAAL - LIHTSALT KIVIKLIBUST, PUUKOORTEST, TALLATUD RADA umber puu jalutamiseks mõtlemiseks ja selle energeetilistes sõlmpunktides ilmakaarte suundadel on kohad istumiseks ja olemiseks, JOOMISEKS, MÖGISEMISEKS, ARUTELUDEKS, MÕTISKLUSEKS ja VAIKELUKS. vajaliku ilmakaare anni ja energia talletamiseks inimesesSE. kuskil rannalt leiab sobivad kivid. VABALT VÕIB IGAÜKS ENDALE MÖELDA OMA TAIARATTA või eluRINGI MERENI JA TAGASI; ÜMBER SAARE; MAJA VÕI misganes vaba mõte pähe taob.

MÄLU EI MÄLETA ENAM MIS ANNID KUSKILT ILMAKAAREST TULEVAD. 4 PÕHIELEMENTI _ TULI; VESI ; MAA JA ÕHK, MENTAALNE; FÜÜSILINE; EMOTSIONAALNE, HINGELINE JAGUNEVAD ilmakaarte suundadel. ON OLEMAS PÜHA RAAMAT – PÜHA PUU õpetusest. TÄPSEMA INFORMATSIOONI SAAMISEKS TULEKS PÖÖRDUDA AVATAARA VÕI VAIMSELT AVANENUD JA ÕPETATUD INIMESE POOLE, ET SAADA OSAKS PÜHA PUU JA ILMAKAARTE ANDIDE ÕPETUSEST.


KRT NÜÜD PEAKS SELLEST KUMMITUSEST AJUDEST LÕPPUDE LÕPUKS KA JU VABANENUD OLEMA VÕI MUIDU VÕIB JUHTUDA, ET EMOTSIONAALSE, MENTAALSE TERVISE JA TERVE MÕISTUSE JUURDE NAASEMINE VÕIBKI SAADA ÜLETAMATUKS RASKUSEKS SELLEL ELUTEEL JA ELURINGIL.

IGAL JUHUL TOOTEM PEAKS OLEMA PÜHITSETUD KOHAS, KUS INIMENE LEIAB LÄBI TAIARATTA, ILMAKAARTE ANDIDE JM TASAKAALU:)

VOILAAAAAAAAAAAAAA- PALAT NR 337.29 või misiganes vaba koht maailmas hingehäiritule ja PÜHA PUU õpetuse/ilmakaarte andide ja eetikaoodeksi kohta saab nii sealt vist ka infot. ET SIIS OLEKS VÄÄRIKAS ENERGEETILINE TOOTEM

Postitusele lisatud failid:
PÜHA PUU.pdf

LISAAUHINNAD!!!

Urmet @ 14.08.2007 15:03 | Registreerunud: 17.04.2003

Seoses ettenägematult suure osavõtuga otsustas TEMPT´i juhtkond välja anda ka teise ja kolmanda preemia siis kui selleks aeg.

märgusõna: majakas

Promm @ 14.08.2007 23:57 | Registreerunud: 01.04.2003

ei oskagi kohe midagi kirjutada siia. nii ilus tuli välja et võtab lausa silma märjaks.

Üheksas konkursitöö - PIRN

Urmet @ 15.08.2007 10:30 | Registreerunud: 17.04.2003


Autor: Laar

Tõhus tootem

l3mps @ 15.08.2007 11:18 | Registreerunud: 15.08.2007

Hei,

Saadan siis ka oma nägemuse tootemist. Tegu on võimalikult praktilise tootemiga, kus pole unustatud ka esteetilis väärtusi.

Kristian (Lemps)

tootem pilt

l3mps @ 15.08.2007 11:20 | Registreerunud: 15.08.2007

TÄHTAJAD PIKENENUD!!!!

Urmet @ 15.08.2007 12:12 | Registreerunud: 17.04.2003Vabandame kõigi ees kes juba võidunapsudega on arvestanud oma aja planeerimisel.

TEMPT´i juhtkond otsustas võidutööd avalikustada alles pidulikul gaalaõhtul. Selle kohta leiate ajagraafiku Ürituste alt hiiumaa asjadest.

Palume kõigil geeniustel olla kohal ja ärevuses.

Veel üks tootem

l3mps @ 15.08.2007 12:29 | Registreerunud: 15.08.2007

... et siis minu poolt veel üks kavand. Kuulisn, et see bänd pidi ka Luidjal esinema.

tootem - õunapuu

ossiospurn @ 15.08.2007 13:17 | Registreerunud: 15.08.2007

Väga praktiline. Nõuab teadmisi agronoomia vallas aga kokkuvõttes tasub pingutus end mõne aastaga ära. Kookide ja siidri näol. Calvados tuleb ka kõne alla.

Krematootem

ossiospurn @ 15.08.2007 13:20 | Registreerunud: 15.08.2007

Jällegi praktiline. Mereelukate õmbertöötlemiseks või siis erinevate tegelaste lihtsalt ahju ajamiseks. Nagu öeldud praktiline ja samas on kaugele näha ka

Raketootem

ossiospurn @ 15.08.2007 13:26 | Registreerunud: 15.08.2007

Võib - olla natuke keeruline konstruktsioonilt aga projekti valmimisel tõstab kogu rajooni kinnisvara väärtust hüppeliselt. Kindlasti leiab ka äramärkimist vähemalt kohalikus rajoonilehes. Ei saa märkimata jätta ka praktilist otstarvet. Väljasõidud nädalavahetusel koos sõprade ja pilsneritega avaloodusesse ja võibla pikas perspektiivis isegi kaugemale.

tetrapakk @ 15.08.2007 13:28 | Registreerunud: 15.08.2007

märgusõna "känd"


Kase tüvest vabastatakse jumalik energiavoog, see parajalt kõrguselt pühitsetud mootorsaega läbistades.
Tüvest ehitatakse püha pink jumalatele ja kännust neile altar.
Altarile tuuakse jumalatele meelepäraseid ande, milliseid nad öösiti pühal pingil istudes vastu võtta saavad.

Basejumptootem

ossiospurn @ 15.08.2007 13:30 | Registreerunud: 15.08.2007

Lihtne. Ilmselt kõige odavam variant üldse peale küttepuude. Vajab märkimisväärset organisaatorivõimet üleilmalise basejumparite kokkutuleku organiseerimisel. Samas algajale väga kodune ja lihtne viis vaimustava spordialaga esimesed meeldejäävad tutvused sobitada. Eeldab langevarju olemasolu (ei kuulu komplekti)

Seitsmeteistkümnes võistlustöö - CRONE OF NATURE

Urmet @ 15.08.2007 17:51 | Registreerunud: 17.04.2003

Autor: neks

Seletuskiri:

Hello everybodu, ive heard about this international arhitektural kompetition
from a friend who transpalated all these therms for me.

So i desided to participate. a have travel a lot from space to space, around
there world, from contingent to contingent and learn lot about thotems and
spiritual thing.
so earth is the mother land - its me - and i sit on the energy stick, so all
the power can come through me. the sky is is god/dad. so togheter we make a
harmonic totem. YIN and YAN.

if you are so kind that build me only the wooden platform, where i can sit
ja and look at you down ja you look at me up, while you have good spiritual
party.

you dont have admire me, but everybody else freeminded girl can sit there
naked as CRONE OF NATURE.

so i move, and fly and be you beutiful totem, the crone on nature.

thanks

and greeting from mogadishu

well

eev @ 16.08.2007 20:18 | Registreerunud: 22.10.2003

sex sells