Hetkel lehel:
5 külalist
tempt » OKO » ENERGIASÄÄSTU PORTAAL

ENERGIASÄÄSTU PORTAAL

ENERGIASÄÄSTU PORTAAL

Taavi @ 01.09.2004 13:20 | Registreerunud: 01.04.2003

http://kokkuhoid.energia.ee/

Ehitusseaduse muudatus

Taavi @ 07.08.2008 17:15 | Registreerunud: 01.04.2003

... et siis riiklikul tasemel tulemas selline värk

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12926869

[Paragrahv 31 jõustub 1.01.2009]

§ 31. Energiamärgis

(1) Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Energiamärgisel näidatakse sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine. Energiatarbimine võib hõlmata hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks vajalikku energia hulka. Energiamärgisele lisatakse hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu.

(2) Energiamärgise väljastab:
1) olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele või selle eraldi kasutatavale osale hoonete energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõtja. Energiaauditeid tegeva või energiamärgiseid väljastava ettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat väljastamisest arvates;
2) projekteeritavale sisekliima tagamisega hoonele projekteerimisettevõtja. Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele peab projekteerimisettevõtja energiamärgisel kinnitama, et projekteeritud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. Projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kaks aastat. Projekteeritavale sisekliima tagamisega hoonele projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg algab koos ehitise garantii algusega.

(3) Pärast projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaja lõppu tuleb taotleda hoonele uus energiamärgis, mille väljastamisel võetakse arvesse nii hoone seisundit, tehtud parendusi kui ka hoone tavapärast kulumist.

(4) Energiamärgise vormi ja väljaandmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(5) Vabariigi Valitsus kehtestab loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu. Energiamärgis tuleb nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

[RT I 2006, 43, 326 – jõust. 1.01.2009]